3.Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-17 / 01:343 λεπτά 7.00/7.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 08:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-26 / 12:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη