2.Τα είδη χαρτών

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-23 / 10:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-18 / 10:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-17 / 01:312 λεπτά 7.00/13.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 20:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 18:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-24 / 22:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 22:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη