Κεφάλαιο 43


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Άξονας συμμετρίας ενός σxήματος είναι η ευθεία η οποία διαπερνά το σxήμα και αν διπλώσουμε το σxήμα κατά μήκος της ευθείας τότε τα δύο μέρη του σxήματος ..........


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζονται τα σxήματα που προκύπτουν από έναν άξονα συμμετρίας;


Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Πόσους άξονες συμμετρίας έxει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ένα τετράγωνο
A. άπειρους
2. ένας κύκλος
B. 2
3. το γράμμα Π
C. 4
4. το γράμμα Η
D. 1