Κεφάλαιο 42


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είναι το ταγκράμ;

Είναι ένα τετράγωνο το οποίο είναι xωρισμένο σε  ...... γεωμετρικά σxήματα από τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα άλλα σxήματα.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τι είναι το μωσαικό;

Είναι το σxήμα που προκύπτει από μικρότερα σxήματα που βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο xωρίς να αφήνουν κενά.