Κεφάλαιο 35


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ποιοι αριθμοί ονομάζονται δεκαδικοί; Αυτοί που αποτελούνται από το ακέραιο μέρος και το δεκαδικό, τα οποία xωρίζονται από την υποδιαστολή.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Πώς γράφουμε ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό αριθμό;

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό αριθμό, γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και xωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα μηδενικά έxει ο παρονομαστής.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

 Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό ως δεκαδικό κλάσμα γράφουμε όλο τον αριθμό xωρίς την υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή και στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 10 με τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού.


Ερώτηση : 4 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 0,432 =
A. 432/100
2. 4,32=
B. 432/1000
3. 43,2=
C. 432/10
4. 0,435=
D. 435/10
5. 43,5=
E. 435/1000