Κεφάλαιο 33


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση 1

Πώς διαιρώ έναν αριθμό με το 10 το 100 και το 1000; Γράφω τον αριθμό και βάζω αντίστοιxα όσα μηδενικά έxει το 10 το 100 ή το 1000.


Ερώτηση : 2 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 2

Κάνε τους πολλαπλασιασμούς και αντιστοίχισε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 42x100=
A. 520
2. 52x10=
B. 360
3. 36000:100=
C. 4200
4. 36000:10=
D. 36
5. 36000:1000=
E. 3600