Κεφάλαιο 32


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η δασκάλα ζήτησε από τα 22 παιδιά της τάξης να λύσουν 12 διαφορετικές ασκήσεις ο καθένας. Πόσες ασκήσεις θα λύσουν όλοι μαζί;


Ερώτηση : 2 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 13 Ε 0 Δ 23 Μ=
A. 425
2. 5 Ε 5Δ 3 Μ =
B. 1323
3. 4Ε 0 Δ 25 Μ =
C. 543
4. 5 Ε 0 Δ 43 Μ =
D. 553