Κεφάλαιο 25


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Μάνος έφαγε τα 2/3 του φαγητού του, ο Θεόφιλος τα 5/6  και ο Γιώργος τα 6/9. Ποιοι έφαγαν την ίδια ποσότητα;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η  Νόπη έτρεξε το  1/3 μιας διαδρομής, η Λένα τα 3/9  και η Μυρτώ τα 2/6. Ποια έxει τρέξει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Λέανδρος έλυσε ένα πρόβλημα σε 15 δευτερόλεπτα και ο Αρίστος σε 1/2 του λεπτού. Ποιός έλυσε το πρόβλημα πιο γρήγορα;


Ερώτηση : 4 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε με τα σωστά ισοδύναμα κλάσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Το κλάσμα 3/2 είναι ισοδύναμο με:
A. το κλάσμα 21/6
2. Το κλάσμα 7/2 είναι ισοδύναμο με:
B. το κλάσμα 18/12
3. Το κλάσμα 6/4 είναι ισοδύναμο με:
C. το κλάσμα 3/2

Ερώτηση : 5 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα ισοδύναμα κλάσματα δεν εκφράζουν το ίδιο τμήμα ενός μεγέθους.
A. σωστό
2. Για να διαπιστώσουμε ότι δυο κλάσματα είναι ισοδύναμα πρέπει τα xιαστί γινόμενα να είναι ίσα.
B. λάθος
3. Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τους δυο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει ισοδύναμο κλάσμα.
 
4. Τα κλάσματα 1/4 και 2/12 είναι ισοδύναμα.
 
5. Τα 45 λεπτά είναι τα 3/4 της ώρας.
 
6. Το κλάσμα 5/4 είναι μεγαλύτερο από το 7/4.
 
7. Ένα ισοδύναμο κλάσμα προκύπτει μόνο αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους αυτού του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό.
 
8. Το μισό και το διπλάσιο ενός κλάσματος είναι μεταξύ τους ισοδύναμα κλάσματα.