Φυσική Ε΄Δημοτικού demo

Προβολή Άσκησης

1.Yλικά σώματα


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από τι αποτελείται ο κόσμος που μας περιβάλλει; 


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μαζί με την ύλη αποτελούν τις δύο πιο βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στο κενό υπάρχει ύλη.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι υλικό σώμα;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που περικλείει η ύλη;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τα υλικά σώματα αποτελούνται από μόρια.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τα άτομα αποτελούνται από μόρια.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα άτομα αποτελούνται από:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε τι φυσική κατάσταση είναι το νερό;


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε τι φυσική κατάσταση είναι το οξυγόνο που αναπνέουμε;


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε τι φυσική κατάσταση είναι η άμμος;


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Καθαρά σώματα είναι όσα έχουν την ίδια χημική σύσταση σε όλο τους τον όγκο.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Εκτός από τα χημικά στοιχεία αποτελούν καθαρά σώματα:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο όγκος εκφράζει το χώρο που καταλαμβάνει ένα σώμα.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η μάζα ενός σώματος εκφράζει το ποσό της ύλης από το οποίο αποτελείται.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα της μάζας του σώματος στη μονάδα του όγκου.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του όγκου;


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της μάζας;


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της πυκνότητας;


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Φυσική ιδιότητα των υλικών σωμάτων:


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Χημικά στοιχεία ονομάζονται τα καθαρά σώματα που αποτελούνται από διαφορετικά είδη ατόμων.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Χημικές ενώσεις ονομάζονται τα καθαρά σώματα που αποτελούνται από διαφορετικά άτομα. 


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είναι τα κουάρκ;