Κεφάλαιο 31


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να μετατρέψω τα μέτρα σε χιλιόμετρα..


Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 8.750μ.= ….. χμ
A. 0,972
2. 972 χιλ= ….. μ.
B. 8,75
3. ….. δεκ= 12,81μ.
C. 128,1

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξεις το κατάλληλο σύμβολο μεταξύ της σχέσης 3δεκ. ….. 30εκ.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξεις το κατάλληλο σύμβολο μεταξύ της σχέσης 6μ ….. 1.250 χιλ.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα ισόπλευρο (όλες οι πλευρές ίσες) τρίγωνο έχει πλευρά 6,1 δέκατα. Ποια είναι η περίμετρος του τριγώνου σε μέτρα;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Για να πάω από τα χιλιοστόμετρα στα μέτρα διαιρώ :1000


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Για να πάω από τη μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης στη μικρότερη κάνω διαίρεση.