Κεφάλαιο 16


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Κλασματική μονάδα είναι ένα από τα πολλά ίσα  μέρη, στα οποία χωρίζουμε την ακέραιη .....

 


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από τις ίδιες κλασματικές μονάδες της ίδιας ακέραιης μονάδας,.......................... είναι εκείνη που έχει το μικρότερο παρονομαστή.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από τις ίδιες κλασματικές μονάδες της ίδιας ακέραιης μονάδας......................... είναι εκείνη που έχει τον μεγαλύτερο παρονομαστή.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να απαντήσετε Σ ή Λ:

1/2<1/5


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  1/10+ .....=2


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Χρήστος έφαγε το 1/3 μιας σοκολάτας και ο Στέλιος το  1/5 .Ποιος έφαγε περισσότερη;


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα αυτοκίνητο Α διένυσε μια διαδρομή σε  1/4  της ώρας, ένα αυτοκίνητο Β διένυσε τη διαδρομή σε  1/5 της ώρας και ένα αυτοκίνητο Γ διένυσε τη διαδρομή σε  1/3 της ώρας. Ποιο αυτοκίνητο διένυσε πιο γρήγορα τη διαδρομή αυτή;


Ερώτηση : 8 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να απαντήσετε Σ ή Λ:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 2/5 > 2/8
A. σωστό
2. 4/5 <4/9
B. λάθος
3. 7/8<7/19