Κεφάλαιο 7


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Οι δεκαδικές κλασματικές μονάδες είναι το ένα από τα δέκα ή εκατό ή χίλια κτλ. ίσα μέρη στα οποία χωρίζουμε .....................


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση 2

Οι δεκαδικές κλασματικές μονάδες έχουν παρονομαστή το 10 ή το 100 ή το 1.000 κ.τ.λ. και από την επανάληψή τους γίνονται τα δεκαδικά κλάσματα.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό αριθμό, γράφουμε μόνο τον αριθμητή του και χωρίζουμε με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα μηδενικά έχει ..................


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 4

Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό ως δεκαδικό κλάσμα γράφουμε όλο τον αριθμό χωρίς την υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή και στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1 με τόσα μηδενικά όσα είναι ..................


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Το μέτρο χωρίζεται σε : 


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 6

Το ευρώ χωρίζεται σε : 


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 7

Το κιλό χωρίζεται σε : 


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 8

H ώρα χωρίζεται σε : 


Ερώτηση : 9 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 9

Επιλέγω το σωστό:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 0,005 =
A. 5/100
2. 0,5 =
B. 5/10.000
3. 0,05=
C. 5/10
4. 0,0005 =
D. 5/1.000