Κεφάλαιο 5


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πόσα ψηφία έχει ο  αριθμός διακόσιες πενήντα χιλιάδες;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πόσα ψηφία έχει ο  αριθμός 3 εκατ. διακόσιες πενήντα χιλιάδες τριάντα δύο;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Όταν κάνουμε υπολογισμούς με μεγάλους αριθμούς μπορούμε να εκτιμήσουμε γρήγορα το αποτέλεσμα αντικαθιστώντας τους αριθμούς με κοντινούς στρογγυλούς αριθμούς.


Ερώτηση : 4 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω  τον  πιο κοντινό  αριθμό στον :

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 11.001
A. τριάντα χιλιάδες
2. 30.090
B. τριάντα εκατομμύρια
3. 98.000
C. τριάντα χιλιάδες
4. 29.000
D. δέκα χιλιάδες
5. 30.090.000
E. εκατό χιλιάδες