Κεφάλαιο 4


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Σε έναν ακέραιο αριθμό το ίδιο ψηφίο ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό έχει διαφορετική αξία.
A. σωστό
2. Σε δεκαδικό σύστημα αρίθμησης κάθε θέση έχει 100 φορές μικρότερη αξία από την προηγούμενη της και 10 φορές μεγαλύτερη αξία από την επόμενή της. Π.χ. 100 μονάδες σχηματίζουν 1 δεκάδα, 10 δεκάδες μία εκατοντάδα κ.ο.κ.
B. λάθος
3. Σε δεκαδικό σύστημα αρίθμησης κάθε θέση έχει 10 φορές μικρότερη αξία από την προηγούμενη της και 10 φορές μεγαλύτερη αξία από την επόμενή της. Π.χ. 10 μονάδες σχηματίζουν 1 δεκάδα, 10 δεκάδες μία εκατοντάδα κ.ο.κ.
 

Ερώτηση : 2 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρεις την αξία του ψηφίου 4 σε καθεμία από τις παρακάτω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 32.460
A. εκατοντάδες χιλιάδες
2. 279.435.800
B. εκατομμύρια
3. 140.559
C. εκατοντάδες
4. 4.710.576
D. δεκάδες χιλιάδες

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πόσα ψηφία έχει ο  αριθμός τριακόσια πέντε εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες διακόσια οκτώ;