Δ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 2


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το κατηγορούμενο φανερώνει:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το κατηγορούμενο είναι πάντα σε πτώση:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Γράφει       


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Φαίνεται    


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Διαβάζεις      


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Ήταν         


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Εκλέγομαι


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Τρέχω   


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Γίνεσαι      


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Βλέπω     


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Θεωρείται         


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο, διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Γεννιέμαι      


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Γράψε ποια από τα παρακάτω ρήματα είναι συνδετικά και παίρνουν κατηγορούμενο,  διαλέγοντας το Σωστό και ποια δεν είναι βάζοντας Λάθος.

Είναι


Ερώτηση : 14 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Επιλέγω το σωστό:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ωφέλιμος
A. αυτό που χρωστάει κάποιος
2. οφειλέτης
B. αυτός που χρωστάει κάτι
3. ωφέλεια
C. χρησιμότητα
4. οφειλή
D. χρήσιμος

Ερώτηση : 15 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή  έκφραση:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Γρήγορος λες και είναι
A. άνεμος
2. Δυνατός λες και είναι
B. μέλι
3. Ήσυχος λες και είναι
C. αρνάκι
4. Γλυκός λες και είναι
D. ταύρος

Ερώτηση : 16 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε τα αρκτικόλεξα με τις λέξεις από τις οποίες προέρχονται:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ελληνικά ταχυδρομεία
A. Ο.Τ.Ε.
2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
B. Ι.Κ.Α.
3. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
C. ΕΛ.ΤΑ
4. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
D. Δ.Ε.Η
5. Ταχυδρομικός Κώδικας
E. ΕΛ. ΑΣ.
6. Ελληνική Αστυνομία
F. Τ.Κ

Ερώτηση : 17 (6 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω το σωστό γράμμα που λείπει:

δκτυο
δρευση
πλσιμο
ράκια
δροφόρα
βτίο

Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέγω το σωστό:

Η λέξη Δ.Ε.Η είναι:


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέγω το σωστό:

Η λέξη σελ. είναι