16ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 9)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

     -Τα παιδιά είναι συνεπή στο ραντεβού τους.

     -Είναι συνεπή τα παιδιά στο ραντεβού τους.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

-Στις 2.30 μ.μ. ακριβώς μπαίνουν στη Βιβλιοθήκη του Λυκείου. 

-Στη Βιβλιοθήκη του Λυκείου μπαίνουν ακριβώς στις 2.30 μ.μ.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):


      -Τα παιδιά είναι συνεπή στο ραντεβού τους.
      -Οι μαθητές είναι συνεπείς στο ραντεβού τους.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

  -Ήρθαν παιδιά στη μέση της διαδικασίας γιατί δημιουργήθηκε το κατάλληλο κλίμα.

  -Στη μέση της διαδικασίας ήρθαν παιδιά γιατί δημιουργήθηκε το κατάλληλο κλίμα.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

-Ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλία για να κατακτήσει το χρόνο.

-Ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλία για να διευρύνει την φαντασία του.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

-Ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλία για να κατακτήσει το χρόνο.

-Ο Κώστας διαβάζει βιβλία για να κατακτήσει τον χρόνο.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τον σωστό άξονα αλλαγών (παραδειγματικός ή συνταγματικός):

-Πολλοί συγγραφείς έχουν εκδώσει βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.

-Έχουν εκδώσει βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή πολλοί συγγραφείς.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Σχέσεις ανάμεσα σε ένα γλωσσικό στοιχείο και σε άλλα που προηγούνται ή ακολουθούν.  


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Οριζόντιος άξονας πάνω στον οποίο συνδυάζονται λέξεις ώστε να σχηματίσουν προτάσεις λογικά αποδεκτές.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Κάθετος άξονας πάνω στον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε ένα λεκτικό σύνολο με ένα άλλο που παίζει στην πρόταση τον ίδιο συντακτικό ρόλο.