8ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 4)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η φράση “το παλιό τείχος” στην ονομαστική πληθυντικού είναι:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το επίθετο “ο διεθνής” στο θηλυκό γένος είναι:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το επίθετο ο στοιχειώδης στη γενική πληθυντικού είναι των στοιχειωδών.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το ουσιαστικό ο κυνηγός είναι δικατάληκτο.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το επίθετο ο πολύς γράφεται με ένα λ και υ μόνο στον ενικό του αρσενικού και του ουδετέρου.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το επίθετο ο βαθύς στην ονομαστική πληθυντικού είναι οι βαθιοί.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα τρικατάληκτα αρσενικά ουσιαστικά σχηματίζουν την κλητική ενικού σε –ο


Ερώτηση : 8 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Προστίθενται στο θέμα μιας λέξης και παράγεται νέα.
A. σύνθεση
2. Οι καταλήξεις: -είο, -ικο, -τήριο, -ιά, -δικο, -ία, -τήρι, δηλώνουν …
B. υποκορισμό
3. Οι καταλήξεις: -άκι, -άκος, -ίτσα, -άκης, -κας, δηλώνουν…
C. τόπο
4. Διαδικασία σχηματισμού νέας λέξης με ένωση θεμάτων δύο λέξεων
D. πρόσφυμα

Ερώτηση : 9 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εξωγλωσσικά και __________ στοιχεία
A. παραγλωσσικά
2. Προθήματα και __________
B. επιθήματα

Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Γενική πτώση το επιθέτου «ακαμάτης»


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αιτιατική πτώση του επιθέτου ουδετέρου γένους «πολύς»:


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το πρόσωπο που ενεργεί σε μια πρόταση λέγεται ...