6ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 3)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Οι λέξεις “καθώς, αφού, εξαιτίας” δείχνουν αιτιολογική σχέση.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο βρίσκονται συνήθως σε παρελθοντικούς χρόνους και κυρίως στον αόριστο και στον παρατατικό.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην πρόταση “ Οι σταγόνες μεγάλες έπεφταν με δύναμη και ξέπλεναν τους δρόμους της πόλης μας”, τα ρήματα βρίσκονται σε χρόνο αόριστο.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο βρίσκονται στον ενεστώτα όταν θέλουμε να γίνει ο λόγος πιο παραστατικός και ζωντανός.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Γράφουμε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο, στηριζόμενοι στις λέξεις-κλειδιά.


Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η κρίση του αφηγητή για το νόημα της ιστορίας.
A. Πειθώ
2. Ρεαλιστική, ιστορική, μυθοπλαστική.
B. Επιχείρημα
3. Σειρά συλλογισμών.
C. Είδη αφήγησης
4. Πειστική δύναμη του λόγου.
D. Λύση αφήγησης

Ερώτηση : 7 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αντικρούουμε ένα επιχείρημα με αντίθετες θέσεις-επιχειρήματα.
A. Τεκμήρια
2. Αποδείξεις που στηρίζουν ένα επιχείρημα.
B. Εικόνες
3. Κάνουν ένα κείμενο πιο ελκυστικό.
C. Ανασκευή επιχειρήματος
4. Συμπυκνώνω το λόγο κρατώντας κεντρικά σημεία του.
D. Κάνω περίληψη