4ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 2)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, επομένως δεν είναι ισάξιος και ισότιμος ως τρόπος επικοινωνίας.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η λέξη "δηλαδή" δηλώνει:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι λέξεις "λοιπόν και επομένως" δηλώνουν:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η φράση "αξίζει να σημειωθεί" δηλώνει:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το αντώνυμο του επιθέτου " πρόσχαρος" είναι:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το αντώνυμο του επιθέτου "καλόκαρδος" είναι:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η σύνδεση των προτάσεων μέσα σε μια παράγραφο μπορεί να γίνει και με την επανάληψη μιας λέξης που προηγήθηκε.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην παρακάτω πρόταση: " Ο ρόλος του βιβλίου είναι σημαντικός . Αποτελεί τη βάση όπου μπορεί να ανατρέξει ο μαθητής κάθε στιγμή", η σύνδεση των προτάσεων γίνεται με την επανάληψη της λέξης "βιβλίο"


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Οι λέξεις " εξάλλου" και "εντούτοις" δηλώνουν αντίθεση.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το συνώνυμο του επιθέτου "απότομος" είναι: ήπιος


Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση ενός κειμένου.
A. Eπίλογος
2. Η πρόταση που μας εισάγει στο νόημα της παραγράφου.
B. Θεματική πρόταση
3. Η πρόταση στην οποία γράφεται-διαβάζεται το συμπέρασμα από την ανάλυση του θέματος της παραγράφου.
C. Κατακλείδα
4. Αποτελεί το τελευταίο σχόλιο πάνω στην παράγραφο με το οποίο κλείνουμε ομαλά, ανακεφαλαιώνοντας την ανάπτυξή μας
D. Παράγραφος

Ερώτηση : 13 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι προτάσεις με τις οποίες αναλύεται το θέμα της παραγράφου.
A. Περιθώριο
2. Το γνώρισμα εκείνο της παραγράφου που την κάνει ικανή να αναπτύσσει στο εσωτερικό της ένα ολόκληρο θέμα.
B. Συνδετικές λέξεις
3. Λέξεις που βοηθούν στη διατήρηση της συνοχής μιας παραγράφου.
C. Αυτονομία παραγράφου
4. Εσοχή που αφήνουμε στην αρχή κάθε παραγράφου (εξωτερικό γνώρισμα).
D. Λεπτομέρειες

Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Δεν είναι χαρακτηριστικό του προφορικού λόγου:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό του γραπτού λόγου: