Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Demo Στ΄Δημοτικού (STDIM109)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γεωγραφία Στ΄Δημοτικού (STDIM105)
Γλώσσα Στ΄Δημοτικού (STDIM102)
Θρησκευτικά Στ΄Δημοτικού (STDIM104)
Ιστορία Στ΄Δημοτικού (STDIM103)
Μαθηματικά Στ΄Δημοτικού (STDIM101)
Μελέτη Περιβάλλοντος Στ΄Δημοτικού (STDIM107)
Στ΄ Δημοτικού Γεωγραφία demo (DIM115)Δήμητρα Παπαχρήστου
Στ΄ Δημοτικού Γλώσσα (STDIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
Στ΄ Δημοτικού Γλώσσα demo (STDIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Στ΄Δημοτικού Ιστορία demo (GYM120)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Στ΄Δημοτικού Μαθηματικά (STDIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
Στ΄Δημοτικού Μαθηματικά demo (STDIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Στ΄Δημοτικού Μαθηματικά demo (STDIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Στ΄Δημοτικού Μαθηματικά demo (STDIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Φυσική Στ΄Δημοτικού (STDIM106)